• HOME
  • 고객지원
  • 비지니스 네트워크
  • 국내 네트워크

비지니스 네트워크국내 네트워크

국내영업소 및 지점 (KOREA)

한양로보틱스 국내영업소 및 지점

 본사 (Head Office & Factory)

충청남도 홍성군 홍북읍 첨단산단5길 175 (우 32277)

TEL : 041-406-8881. FAX : 041-406-7730

WWW.HYROBOT.COM

 

 연구소

인천광역시 연수구 송도문화로 119 한국뉴욕주립대학교

공동관(멀티컴플렉스) 기계공학과실험실 B1093호

TEL : 032-582-5040. FAX: 032-584-7042

 

 충청영업본부

충남 아산시 온화로 83번길 10-12(용화동 102) 유경빌 상가

TEL : 070-7752-6202. FAX: 041-549-6202

MOBILE : 010-8649-6951

 

  영남영업본부

울산광역시 울주군 삼남면 서상평길 9-8

MOBILE : 010-8609-5049, 010-8649-3992(AS)

FAX : 052-277-7046

E-mail: uth@hyrobot.com

 

  호남영업소

전남 장성군 남면 나노산단5로 45

MOBILE : 010-8649-5084

FAX : 061-878-7050

E-mail: hjbang@hyrobot.com

 

 경기영업소

경기도 화성시 장안면 수촌리 102-6번지

TEL : 031-268-2318. FAX: 031-268-2319

E-mail : robot2117@naver.com